Ban lãnh đạo viện các thời kỳ

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN CÁC THỜI KỲ

I. Các đồng chí Viện trưởng và quyền Viện trưởng

1. Đ/c Hồ Anh Dũng – Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn- Viện trưởng (1986-1987).

2. Đ/c Hà Quang Dự – Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn-Viện trưởng (1988-1991).

3. PTS. Hồ Đức Việt – Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn-Viện trưởng (1991-1995).

4. PGS.TS Đặng Cảnh Khanh- Viện trưởng (1995-2007).

5. Đ/c Đoàn Phổ Thông – Phó Viện trưởng thứ nhất (1986-1990)- Quyền Viện trưởng (1990-1991).

6. TS. Đỗ Ngọc Hà- Viện trưởng (2010 đến nay).

II. Các đồng chí Phó Viện trưởng 

1. Đ/c Lê Thị Túy – Phó Viện trưởng (1986-1989)

2. PTS. Nguyễn Văn Trung – Phó Viện trưởng (1989-1993)

3. Đ/c Nguyễn Quốc Lập – Phó Viện trưởng (1992-1994)

4. TS. Chu Xuân Việt – Phó Viện trưởng (1993-1995)

5. ThS. Phạm Bằng – Phó Viện trưởng (1995-2011)

6. TS. Đỗ Ngọc Hà – Phó Viện trưởng (2007-2010)

7. TS. Nguyễn Thị Bích Điểm – Phó Viện trưởng (2010-2016)