DANH MỤC ĐỀ TÀI

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NĂM 2016

1. “Phát triển các ngành khoa học ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”. Mã số: CT.KXĐTN.16-01. Chủ nhiệm: PGS, TS. Vũ  Hồng Tiến. 2.