THƯ VIỆN

ẤN PHẨM NGHIÊN CỨU

CÁC ẤN PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN 1. Gương mặt thiếu nhi Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước. NXB Thanh niên, Hà Nội, 1995.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

I. ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC 1. “Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách đối với thanh niên”(Đề tài nhánh cấp Nhà