Chi Đoàn Viện Nghiên Cứu Thanh Niên Tham Gia Cuộc Thi Ánh Sáng Soi Đường Năm 2019

Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cũng như vận dụng kiến thức đó vào học tập, công tác, cuộc sống, rèn luyện bản thân. Vào ngày 8/4, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia thi Hội thi “Ánh sáng soi đường” do Trung ương Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

Để đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, tất cả đoàn viên chi đoàn đã tham gia thi trực tuyến trên máy tính tại phòng tin học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Cuộc thi là cơ hội để đoàn viên chi đoàn, tham gia thử sức, tìm hiểu kiến thức về các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới. 

Một số hình ảnh của chương trình: