DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NĂM 2016

1. “Phát triển các ngành khoa học ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”. Mã số: CT.KXĐTN.16-01. Chủ nhiệm: PGS, TS. Vũ  Hồng Tiến.

2. “Phát triển ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-01. Chủ nhiệm: PGS, TS. Vũ  Hồng Tiến.

3. “Định hướng phát triển ngành Công tác xã hội ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-02. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trọng Tiến.

4. “Phát triển ngành Công tác thanh niên ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-03. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đồng Linh.

5. “Xây dựng ngành công tác thiếu nhi ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-04. Chủ nhiệm: ThS. Phan Nguyên Thái.

6. “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đoàn cấp tỉnh hiện nay”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-05. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Đảng.

7.“Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong trường học hiện nay”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-06. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thái An.

8. “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-07. Chủ nhiệm: TS. Phạm Bá Khoa.

9. “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề dựa vào cộng đồng cho thanh niên nông thôn miền núi Tây Bắc”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-08. Chủ nhiệm: NCVC. Nguyễn Văn Buồm.

10. “Cơ hội và thách thức đối với lao động trẻ Việt Nam trong tiến trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-09. Chủ nhiệm: ThS. Đặng Văn Nhân.

11. “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-10. Chủ nhiệm: ThS. Đỗ  Thị Thu Hằng.

12. “Giáo dục lối sống văn hóa cho thiếu niên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-11. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

13. “Đoàn Thanh niên với việc đổi mới nội dung, phương thức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông giai đoạn hiện nay”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-12. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thanh Nguyệt.

14. “Hoạt động phòng ngừa bạo lực học đường của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở trường Trung học cơ sở hiện nay”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16-13. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh.

15. “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đoàn trong giai đoạn hiện nay”. Mã số: ĐT.KXĐTN.16.14. Chủ nhiệm: ThS. Bùi Quang Huy.