Định hướng nghiên cứu của viện giai đoạn 2016-2022 20/02/2016

1. Mục tiêu phát triển Viện

Xây dựng và phát triển Viện trở thành tổ chức nghiên cứu khoa học có đủ năng lực nghiên cứu, giải đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn về thanh niên, công tác thanh niên, tổ chức Đoàn trong quá trình đổi mới ở Việt Nam phục vụ cho việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển thanh niên; tạo ra các kết quả khoa học mới có ý nghĩa trong phát triển thanh niên, công tác thanh niên, xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 2. Định hướng Chương trình nghiên cứu giai đoạn 2016 – 2022

  2.1. Mục tiêu chung: Xây dựng và cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển thanh niên và các giải pháp đổi mới công tác giáo dục thế hệ trẻ, phát triển công tác thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn trong quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

– Nghiên cứu lý luận và thực tiễn xây dựng cơ cở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

– Nghiên cứu cơ bản về thanh niên, với tư cách là chủ thể xã hội, nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, có trình độ học vấn cao, mang đậm tính nhân văn và các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của văn hoá – văn minh nhân loại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.  

– Nghiên cứu dự báo về tình hình thanh niên, các vấn đề của thanh niên, xu hướng phát triển các vấn đề của thanh niên trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội gắn với thực tiễn phát triển của tình hình kinh tế – xã hội, biến đổi cơ cấu xã hội, nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển khoa học về thanh niên và ngành Công tác thanh niên ở Việt Nam.