Đoàn Nghiên Cứu Viện Nghiên Cứu Thanh Niên (YRI) Khảo Sát Thực Địa Tại Khánh Hòa

Từ ngày 6/6 đến ngày 9/6, Viện Nghiên cứu Thanh niên (YRI) đã tiến hành nghiên cứu thực địa tại tỉnh Khánh Hòa. Đoàn nghiên cứu do Tiến sĩ Đỗ Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên làm trường đoàn và các nghiên cứu viên cùng tham gia. Chuyến khảo sát nằm trong khuôn khổ nghiên cứu, đánh giá về “mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn hiện nay”

Trong chuyến khảo sát, đoàn nghiên cứu đã gặp gỡ, trao đổi với cán bộ làm công tác Đội trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu về mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn trong thời gian qua. Đoàn nghiên cứu đã tổ chức các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm để thu thập thông tin sâu hơn về thực tế mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã tại Khánh Hòa trong thời gian qua.

Chuyến khảo sát đã cung cấp thêm nguồn thông tin về tình hình hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn tại Khánh Hòa. Đây là tư liệu quý giá phục vụ cho nghiên cứu đang triển khai của Viện Nghiên cứu Thanh niên.