Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “những sai lệch xã hội trong thanh niên: thực trạng và giải pháp”

Sáng ngày 26/2/2018, Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Những sai lệch xã hội trong thanh niên: Thực trạng và giải pháp”, mã số 01/15-ĐTĐL.XH-XHTN do Tiến sĩ Đỗ Ngọc Hà làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì.

Tham dự hội đồng tư vấn gồm có: GS.TS Nguyễn Đình Tấn (Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) – chủ tịch hội đồng, PGS.TS Lê Ngọc Văn (Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện hàn lâm KHXHVN) – phản biện, PGS.TS Phạm Duy Đức (Viện Văn hóa và Phát triển) – phản biện, PGS.TS Mai Văn Hai (Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXHVN), PGS.TS Đinh Thị Vân Chi (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), TS Lê Văn Cầu (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), ThS. Lê Thị Lam Hương (Ủy Ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam) và một số nhà khoa học khách mời khác.

Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các thành viên tổ chuyên gia về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định. Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; Hội đồngđã tham khảo các phiếu nhận xét đánh giá của các thành viên; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của nhiệm vụ theo từng nội dung theo quy định; Hội đồngđã thực hiện đánh giá kết quả của nhiệm theo mẫu và xếp loại đạt.

Kết luận lại, các ý kiến của thành viên tham gia đều cho rằng đây là đề tài hay, thiết thực, có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn. Tác giả thể hiện sự cẩn thận, chỉnh chu, thấu đáo, đầy đủ các phần nội dung theo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu. Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt theo ý kiến kết luận của Hội đồng và ý kiến các thành viên Hội đồng. Trong đó, cần  rút gọn từ 505 trang xuống còn khoảng trên 300 trang; bổ sung một số khái niệm và các khái niệm cần chuẩn xác, khoa học; các khuyến nghị cần sắc bén hơn, sát sườn hơn tránh chung chung; tổng quan nên viết gọn lại, tránh trùng lặp; kết cấu nên bỏ các phần, chỉ để các chương; chỉnh sửa văn phong, bảng biểu, các lỗi chính tả và trích dẫn theo quy định.