Hội Đồng Nghiệm Thu Chuyên Đề Cấp Viện Năm 2016

Từ ngày 27/3-30/3, các hội đồng nghiệm thu chuyên đề cấp Viện năm 2016 họp và đánh giá chuyên đề do các cán bộ nghiên cứu thực hiện, gồm 12 chuyên đề được bảo vệ.

Buổi nghiệm thu chuyên đề cá nhân đồng thời cũng là buổi sinh hoạt khoa học trong cán bộ nghiên cứu của Viện nhằm trao đổi, chia sẻ những nội dung nghiên cứu chuyên sâu của từng cá nhân. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên trong hội đồng khoa học, mỗi cán bộ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm chuyên đề của mình.

Hội đồng nghiệm thu chuyên đề do ThS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa thực hiện
Hội đồng nghiệm thu chuyên đề do ThS Đỗ Thị Thu Hằng thực hiện

Bích Thảo