Hội Đồng Thẩm Định Nội Dung Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Viện Năm 2017

Trong hai ngày 22-23/3/2017, Viện Nghiên cứu Thanh niên tổ chức các hội đồng thẩm định nội dung nghiên cứu 06 đề tài, nhiệm vụ cấp Viện năm 2017. Trong các nhiệm vụ nghiên cứu năm nay, có 03 đề tài nghiên cứu tiềm năng nhằm bồi dưỡng khả năng nghiên cứu của cán bộ trẻ trong Viện.

Đề cương nghiên cứu của các đề tài đưa ra đều được hội đồng khoa học cơ quan thông qua. Trên cơ sở các đề cương nghiên cứu do các nhóm nghiên cứu thiết kế, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra các ý kiến góp ý, các gợi mở hướng tiếp cận nghiên cứu để các nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề cương nghiên cứu chi tiết.

Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi thẩm định nội dung nghiên cứu cấp Viện:

Hội đồng thẩm định nội dung nghiên cứu cấp Viện do Phòng NC Thanh niên và pháp luật chủ trì
Hội đồng thẩm định nội dung nghiên cứu nhiệm vụ cấp Viện do Chi đoàn chủ trì thực hiện
Hội đồng thẩm định hai nội dung nghiên cứu đề tài cấp Viện do Phòng NC Tổ chức và phong trào thanh niên chủ trì

Bích Thảo