Hợp tác nghiên cứu

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Thanh niên đã hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong hoạt động nghiên cứu như:

– Các cơ quan trong nước: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Viện nghiên cứu, các tỉnh, thành Đoàn…

– Các tổ chức quốc tế: UNICEF, ESCAP, ILO, IOM, Save The Children, ChildFund, Terre des hommes Foundation Laussane, Terre des hommes Swiss, Plan Internationnal, Care Internationnal, Đại học Chiangmai – Thái Lan….

– Lĩnh vực phối hợp:

• Nghiên cứu các vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên.

• Nghiên cứu các vấn đề lao động, việc làm của thanh niên.

• Nghiên cứu những vấn đề học tập và phát triển tài năng của thanh thiếu niên.

• Nghiên cứu các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên.

• Phối hợp thực hiện các dự án can thiệp cho trẻ em, người chưa thành niên và các dự án phát triển xã hội.

• Tập huấn, đào tạo các lĩnh vực về phát triển cộng đồng, công tác xã hội, xây dựng phát triển dự án…