Khảo Sát Ý Kiến Trẻ Em Về Hình Thức Phát Triển “Tiếng Nói” Của Trẻ Em Trong Các Vấn Đề Liên Quan Đến Trẻ Em

Nhằm  cung cấp thông tin về sự tham gia của trẻ em từ đó phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em”, Phòng Nghiên cứu Thiếu nhi thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Viện 2018 với chủ đề: “Nghiên cứu phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em” về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Nghiên cứu thực hiện khảo sát tại 3 tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên với 450 trẻ em trong trường học. Bên cạnh phiếu trưng cầu ý kiến, nghiên cứu còn thực hiện 03 cuộc thảo luận nhóm trẻ em và 03 cuộc thảo luận nhóm giáo viên tại 03 địa bàn được khảo sát nhằm cung cấp thông tin phong phú hơn cho kết quả nghiên cứu.

Nội dung cuộc khảo sát tập trung tìm hiểu các vấn đề như sau: Quan điểm của người lớn và trẻ em về việc trẻ em được nói lên tiếng nói của mình vào các vấn đề liên quan đến trẻ hiện nay; Các hình thức phát triển “tiếng nói” của trẻ em; Một số yếu tố thúc đẩy các hình thức “tiếng nói trẻ em”; Rào cản trong việc thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; Điều kiện thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

Phương Thanh