Khảo sát ý kiến trẻ em về hình thức xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

Phòng Nghiên cứu Thiếu nhi thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ 2019 với chủ đề: “Vấn đề xâm hại trẻ em trên môi trường mạng hiện nay – Hình thức, nguy cơ và giải pháp phòng ngừa” nhằm  cung cấp thông tin về các hình thức xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cũng như những nguy cơ và giải pháp phòng ngừa, Nghiên cứu thực hiện khảo sát tại 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đồng Tháp và Ninh Thuận với 600 trẻ em trong trường học và 90 giáo viên trung học cơ sở. Bên cạnh phiếu trưng cầu ý kiến, nghiên cứu còn thực hiện 03 cuộc thảo luận nhóm trẻ em và 03 cuộc thảo luận nhóm giáo viên tại 03 địa bàn được khảo sát nhằm cung cấp thông tin phong phú hơn cho kết quả nghiên cứu.

Nội dung cuộc khảo sát tập trung tìm hiểu các vấn đề như sau: Nhận thức của trẻ em và giáo viên về các hình thức xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, nhận thức về các nguy cơ dẫn đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, thực trạng về các biểu hiện xâm hại trẻ em trên môi trường mạng hiện nay trẻ em gặp phải. Bên cạnh đó, tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng: từ phía học sinh, giáo viên, gia đình,…

Phương Thanh