Kiểm Tra Tiến Độ Thực Hiện Đề Tài NCKH Cấp Bộ Năm 2017

Từ ngày 14/08 đến ngày 25/8/2017 Viện Nghiên cứu Thanh niên tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và tình hình thu chi của 12 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017

Các chủ nhiệm đề tài đã trình bày nội dung công việc đã làm, kế hoạch tiếp theo của đề tài, tình hình tài chính, và những khó khăn của đề tài.

Các đề tài đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của Hội đồng kiểm tra cho giai đoạn triển khai tiếp theo.