Nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2017: “nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn xã trong điều kiện hiên nay”

Ngày 14/12/2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn xã trong điều kiện hiện nay” (Nghiên cứu trường hợp tại Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long), mã số ĐT.KXĐTN.17-09.

I. Thông tin chung về đề tài:

1. Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn xã trong điều kiện hiện nay”(Nghiên cứu trường hợp tại Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long), mã số ĐT.KXĐTN.17-09.

2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Thanh Nguyệt

3. Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Thanh niên

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017

II. Tóm tắt các nội dung nghiên cứu chính:

1. Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chất lượng hoạt động Đoàn xã hiện nay, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn xã trong thời gian tới.

 2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: 

1. Làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

2. Phân tích thực trạng hoạt động của Đoàn xã tại địa bàn nghiên cứu

3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động Đoàn xã hiện nay

4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn xã trong thời gian tới

3. Phạm vi nghiên cứu:

   *. Về nội dung: Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng các hoạt động về mặt phong trào của Đoàn được triển khai tại Đoàn xã trong nhiệm kỳ qua; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Đoàn xã, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn xã hiện nay.

   *. Về địa bàn nghiên cứu: 4 tỉnh thuộc cụm Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long gồm Hải Dương, Thái Bình, Long An, Sóc Trăng.

    *. Về thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong năm 2017, nghiên cứu chất lượng các hoạt động của Đoàn xã đã triển khai trong nhiệm kỳ X từ năm 2012 đến năm 2016.