Nghiệm Thu Đề Tài Cấp Viện: “Nghiên Cứu Phát Triển Các Hình Thức Thúc Đẩy “Tiếng Nói Trẻ Em” Về Các Vấn Đề Liên Quan Đến Trẻ Em”

Nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em” về các vấn đề liên quan đến trẻ em”

Ngày 17/12/2018, Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu thanh niên thực hiện nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu phát triển các hình thức thúc đẩy “tiếng nói trẻ em” về các vấn đề liên quan đến trẻ em” mã số KXVTN.18-08 do đồng chí Bùi Phương Thanh làm chủ nhiệm.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra được thực trạng về một số hình thức thể hiện “tiếng nói trẻ em” hiện nay và chỉ ra những rào cản, điều kiện để trẻ em bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả tốt.  

Một số hình ảnh nghiệm thu: