Nghiên Cứu Quốc Tế – Một Nghiên Cứu Theo Chiều Dọc Về Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên Từ Các Gia Đình Đa Văn Hóa III

Một nghiên cứu theo chiều dọc về trẻ em và thanh thiếu niên từ các gia đình đa văn hóa III (*)

Yang Kye-min & Kim Seung-Kyoung 

Nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu quá trình phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa, điều tra sự tương đồng và khác biệt giữa trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa và phi văn hóa, kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt giữa trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa và không đa văn hóa, từ đó rút ra các chính sách hỗ trợ phù hợp cho trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa thông qua một nghiên cứu dài hạn. Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, bốn nội dung khác nhau của nghiên cứu đã được thực hiện:

– Thứ nhất, nghiên cứu thực hiện các cuộc điều tra theo chiều dọc và điều tra định lượng để tìm ra con đường phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa. Thông qua đó, nghiên cứu các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến các thuộc tính phát triển và tự phát triển của chính bản thân đối tượng này.

– Thứ hai, một nghiên cứu định tính cũng được thực hiện và phân tích kinh nghiệm tâm lý xã hội sâu sắc của trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa, điều mà cuộc khảo sát định lượng không thể nắm bắt được.

– Thứ ba, nghiên cứu xem xét nhu cầu của các chính sách cho gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa, bằng cách áp dụng các câu hỏi có phương án lựa chọn trước, câu hỏi mở và thảo luận nhóm tập trung vào đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa, cha mẹ, nhân viên hành chính công chịu trách nhiệm về lĩnh vực đa văn hóa, cán bộ giáo dục và chuyên gia các lĩnh vực.

– Thứ tư, nghiên cứu đã phân tích luật pháp và chính sách hiện hành liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa và cải thiện nguồn gốc của các luật và chính sách đó. Kết quả cho thấy các đặc điểm được cho là của trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa lại không xuất hiện thường xuyên ở tất cả trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa. Những vấn đề đó bao hàm các đặc điểm phân loại hơn là đặc điểm của các nhóm đa văn hóa. Trong môi trường mà trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa đang lớn lên với sự nhận biết mình là người Hàn Quốc, việc phân loại hỗ trợ dựa trên các khuôn mẫu nhóm gia đình đa văn hóa có thể tạo ra kết quả tiêu cực như sự không thoải mái và bất mãn trong quá trình họ trưởng thành và phát triển.

– Cuối cùng, nghiên cứu thấy rằng các hỗ trợ không đáp ứng nhu cầu có thể gây lãng phí sức người và sức của của Nhà nước. Do đó, nghiên cứu hiện tại đề xuất rằng các chính sách hỗ trợ cho trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa nên theo hướng hoà nhập hơn là phân biệt trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa, được quản lý hiệu quả với một hệ thống thực hiện thống nhất và được tổ chức lại thành các chính sách hỗ trợ đáp ứng nhu cầu và có sức ảnh hưởng.

(*) Trích Báo cáo khoa học thường niên năm 2012, Viện Nghiên cứu Chính sách Thanh niên Quốc gia Hàn Quốc