Quyết Định 1048QĐ/TWĐTN-VP V/V Ban Hành Quy Định Xây Dựng, Phân Bổ Dự Toán Và Quyết Toán Kinh Phí Đối Với Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ Có Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước Của Cơ Quan Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 1048QĐ/TWĐTN-VP V/v ban hành quy định xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại đây.