Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số: 494-TB/TWĐTN-VNCTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Thông báo

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022

——

Thực hiện Quyết định số 1106a-QĐ/TWĐTN-VNCTN, ngày 14/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học thực hiện trong kế hoạch năm 2022 của cơ quan Trung ương Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo:

 1. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022 (Quyết định phê duyệt danh mục đề tài kèm theo) theo Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn ban hành theo Quyết định số 882 QĐ/TWĐTN-VNCTN, ngày 15/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (Biểu mẫu đính kèm)
  (1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
  (2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan đăng ký chủ trì đề tài.
  (3) Thuyết minh đề tài.
  (4) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp bộ.
  (5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan.
  (6) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).
 3. Yêu cầu về hồ sơ
 • Số lượng: 01 bộ hồ sơ gốc đóng quyển (có dấu và chữ ký trực tiếp); 08 bản sao đóng quyển và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (không đặt mật khẩu).
  Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển chọn.
 • Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:
  (1) Tên đề tài;
  (2) Tên, địa chỉ tổ chức chủ trì;
  (3) Họ và tên cá nhân đăng ký chủ trì đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện chính;
  (4) Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Thiếu một trong các biểu mẫu trên thì hồ sơ coi như không hợp lệ.
 1. Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất trước 17 giờ 00 ngày 27/8/2021. Các hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.
  Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại
  Nơi gửi hồ sơ: Phòng 206, Phòng Quản lý Khoa học – Hành chính, Viện Nghiên cứu Thanh niên, số 5, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
  (Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Vũ Thị Thái Hà, Viện Nghiên cứu Thanh niên, số điện thoại: 024.37754261/0903454590).
  Trân trọng.Nơi nhận:
– Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);
– Các ban, đơn vị TW Đoàn;
– Website của TW Đoàn;
– Lưu VP, Viện NCTN.
TL.BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Bình Minh