Thông Báo Về Thời Gian Nghiệm Thu Đề Tài Cấp Bộ Năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG***THƯỜNG TRỰC HĐKH CƠ QUANVIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN***Số: 32 CV/VNCTN“V/v nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2017”ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:  Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2017

           Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2017; Căn cứ vào các Hợp đồng ký kết giữa Thủ trưởng cơ quan với chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài, Viện Nghiên cứu Thanh niên- Thường trực HĐKH cơ quan kính đề nghị các đồng chí chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2017 hoàn thiện các sản phẩm khoa học và thủ tục cần thiết để tiến hành nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ năm 2017 của cơ quan Trung ương Đoàn theo kế hoạch như sau:

          1. Thời gian nghiệm thu:

          – Nghiệm thu cơ sở:         Từ ngày 01/11- 30/11/2017

          – Nghiệm thu chính thức: Từ 01/12- 31/12/2017

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2017 gửi đăng ký thời gian nghiệm thu đề tài về Phòng Quản lý Khoa học- Viện Nghiên cứu Thanh niên trước ngày 31/10/2017 (Thứ 3) để tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội đồng chuyên ngành nghiệm thu đề tài theo đúng hợp đồng đã ký kết.

          2. Thời gian nộp sản phẩm nghiệm thu về Viện Nghiên cứu Thanh niên:

          – Nộp sản phẩm trước từ  7 ngày  trở lên (kể từ ngày đăng ký nghiệm thu đề tài).

          – Sản phẩm nghiệm thu đề tài bao gồm:

          1/ Sản phẩm chính (07 bộ):

          – Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học của đề tài;

          – Báo cáo tóm tắt;

          – Bài báo khoa học.

          2/ Sản phẩm trung gian theo Hợp đồng ký kết (03 bộ):

          – Kỷ yếu Hội thảo khoa học;

– Tổng hợp các nội dung, chuyên đề nghiên cứu;

– Kết quả xử lý số liệu điều tra;

          – …………………

Viện Nghiên cứu Thanh niên kính đề nghị chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề cấp Bộ năm 2017 phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học tổ chức thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 Nơi nhận:- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư phụ trách KH;- Chủ nhiệm, CQ chủ trì;- Lưu phòng TH; QLKH.VIỆN TRƯỞNG  (Đã ký) Đỗ Ngọc Hà