THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019

Thực hiện Công văn số 4208BKHCN-KHTH NGÀY 14/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn căn cứ chương trình làm việc toàn khoa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách đề xuất đăng ký đề tài hoặc đặt hàng các vấn đề cần nghiên cứu khoa học năm 2019. Nội dung cụ thể trong file đính kèm bao gồm:

1. Công văn gửi các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn.

2. Mẫu phiếu đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2019.