Thông Báo Về Việc Giao Nhiệm Vụ Tổ Chức, Cá Nhân Chủ Trì Nhiệm Vụ Khoa Học Cấp Bộ Của Cơ Quan Trung Ương Đoàn Năm 2019

Căn cứ Quyết định số 69aQĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 20/4/2018 của Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học thực hiện trong kế hoạch năm 2019 của Trung ương Đoàn, Viện Nghiên cứu Thanh niên – Thường trực HĐKH thông báo danh mục đề tài của ban, đơn vị đề xuất được phê duyệt thực hiện trong năm 2019 (Danh mục kèm theo)

Để chuẩn bị cho việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thẩm định hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học thực hiện trong kế hoạch năm 2019, đề nghị các ban, đơn vị và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học tiến hành xây dựng hồ sơ đề tài và gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Thanh niên theo các nội dung sau:

1. Hồ sơ đăng ký

1.1. Hồ sơ đăng ký gồm: một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); sáu (06) bộ hồ sơ phô tô được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode, cỡ chữ 14 và một (01) bản file điện tử. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện có xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài;

b) Thuyết minh đề tài.

c) Lý lịch khoa học cá nhân đăng ký chủ nhiệm.

d) Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện

đ) Danh sách cán bộ thực hiện đề tài

e) Phương án thuê chuyên gia thực hiện đề tài

(có chữ ký chủ nhiệm và xác nhận đóng dấu của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp đề tài).

1.2. Hồ sơ được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;    

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài;

c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;

d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2. Địa chỉ và thời hạn nộp hồ sơ:

– Hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học, tầng 3, trụ sở Viện Nghiên cứu Thanh niên, số 5 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

– Bản file điện tử gửi theo địa chỉ Email: twd.quanlykhoahoc@gmail.com

– Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16h30 ngày 15/8/2018 (thứ tư).

Lưu ý: Các đơn vị liên hệ nhận mẫu file hồ sơ từ Phòng Quản lý Khoa học

Viện Nghiên cứu Thanh niên – Thường trực HĐKH cơ quan trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp của các ban, đơn vị.

Ghi chú: Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

– Phòng Quản lý Khoa học – Điện thoại: 0243.775.4264 

– Đồng chí Vũ Thị Thái Hà – Điện thoại: 0243.775.4261 hoặc 0903.454.590

   Nơi nhận:– Như trên;– Thường trực BBT (để b/c);– Lưu Viện NCTN. VIỆN TRƯỞNG(đã ký) Đỗ Ngọc Hà