THÔNG BÁO Về Việc Tuyển Chọn Và Giao Nhiệm Vụ Tổ Chức, Cá Nhân Chủ Trì Nhiệm Vụ Khoa Học Cấp Bộ Của Cơ Quan Trung Ương Đoàn Bắt Đầu Thực Hiện Từ Năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn và giao nhiệm vụ tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ

khoa học cấp Bộ của cơ quan Trung ương Đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2018

          Thực hiện Quyết định số 1465aQĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 05/5/2017 của Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học thực hiện trong kế hoạch năm 2018 của Trung ương Đoàn, Viện Nghiên cứu Thanh niên – Thường trực HĐKH thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn, giao nhiệm vụ tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 như sau:

1. Phương thức tuyển chọn: Phương thức tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhận chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của cơ quan Trung ương Đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 822- QĐ/TWĐTN, ngày 15/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, được đăng tải trên website của Trung ương Đoàn).

Để chuẩn bị cho việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thẩm định hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học thực hiện trong kế hoạch năm 2018, đề nghị các ban, đơn vị và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học tiến hành xây dựng hồ sơ đề tài và gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Thanh niên.

2. Hồ sơ đăng ký

2.1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm: một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); sáu (06) bộ hồ sơ phô tô được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode, cỡ chữ 14 và một (01) bản file điện tử. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện có xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài;

b) Thuyết minh đề tài.

c) Lý lịch khoa học cá nhân đăng ký chủ nhiệm.

d) Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện

đ) Danh sách cán bộ thực hiện đề tài

e) Phương án thuê chuyên gia thực hiện đề tài

(có chữ ký chủ nhiệm và xác nhận đóng dấu của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp đề tài).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo biểu mẫu kèm theo Thông báo này (sử dụng file mềm có thể truy cập vào website: www.yri.edu.vn).

2.2. Hồ sơ được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;   

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài;

c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;

d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Thanh niên, tầng 3, trụ sở Viện Nghiên cứu Thanh niên, số 5 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

– Bản file điện tử gửi theo địa chỉ Email: quanlykhoahoctwd@gmail.com

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Thanh niên. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16h30 ngày 05/10/2017 (thứ năm).

5. Danh mục các nhiệm vụ khoa học của Trung ương Đoàn thực hiện trong kế hoạch năm 2017 được phê duyệt theo Quyết định số 1465aQĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 05/5/2017 của Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn được gửi kèm theo Thông báo này.

6. Việc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ căn cứ theo Quyết định 1048 QĐ/TWĐTN-VP ngày 04/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy định xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN  của TW Đoàn và Quyết định số 1511 QĐ/TWĐTN-VP ngày 14/8/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác và định mức về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị phí đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn (xem cụ thể file mềm truy cập website của Viện: www.yri.edu.vn).

Thường trực HĐKH cơ quan-Viện Nghiên cứu Thanh niên trân trọng thông báo.

Ghi chú: Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

– Phòng Quản lý Khoa học – Điện thoại: 04.3775.4264

– Đồng chí Nguyễn Thị Thoa. Điện thoại: 0985.460.657

 Tải về các tài liệu kèm theo tại đây:1. Thông báo và tuyển chọn và giao nhiệm vụ tổ chức, các nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của cơ quan Trung ương Đoàn th​​ực hiện từ năm 2018 2. Các phụ lục hồ sơ đăng ký.

3. Các thông tư, quyết định có liên quan:+ Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN  ngày 22/4/2015 Vv hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng nhân sách nhà nước.+ QĐ 1048 ngày 04/01/2016 Vv Ban hành quy định xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của cơ quan Trung ương Đoàn+ QĐ 1511 QĐ/TWĐTN-VP ngày 14/8/2017 Vv Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác và một số định mức về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị phí đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn