spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img

ẤN PHẨM NGHIÊN CỨU

CÁC ẤN PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

1. Gương mặt thiếu nhi Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước. NXB Thanh niên, Hà Nội, 1995.

2. Lịch sử Đoàn và phong trào Thanh niên tỉnh Tiền Giang, NXB Thanh niên, 1996

3. Nghiên cứu thanh niên lý luận và thực tiễn. NXB Thanh niên, 1996.

4. Thanh niên xung phong những trang oanh liệt. NXB Thanh niên, 1996.

5. Sống và làm việc theo pháp luật, một số vấn đề về giáo dục cho thanh niên. NXB Thanh niên, 1996.

6. Lịch sử đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Hà tĩnh. NXB Chính trị Quốc gia, 1997.

7. Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Sơn La, NXB Thanh niên, 1997.

8. Ngăn chặn ảnh hưởng văn hóa phẩm đồi trụy đối với thanh thiếu nhi. NXB Thanh niên, 1997.

9. Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, NXB Thanh niên, 1997.

10. Kết quả thăm dò ý kiến học sinh về trẻ em và giáo dục (số 1), NXB Lao động xã hội,1997.

11. Kết quả thăm dò ý kiến học sinh về trẻ em và giáo dục (số 2),  NXB Lao động xã hội,1997.

12. Tổng quan tình hình sinh viên, công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam, TƯ Hội SVVN, NXB Thanh niên, 1998.

13. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua phong trào hành động cách mạng trong thời kỳ đổi mới, NXB Thanh niên, 1998.

14. Số liệu tình hình thanh niên Việt Nam, NXB Thanh niên, 1998.

15. Những vấn đề nghiên cứu thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới, NXB Lao động xã hội, 1999.

16. Khả năng tái hòa nhập với gia đình của trẻ em lang thang và trẻ em lao động, NXB Chính trị Quốc gia, 1999.

17. Kết quả thăm dò ý kiến học sinh chuyên đề ứng xử của trẻ em trong cuộc sống (số 3), NXB Lao động xã hội, 1999.

18. Kết quả thăm dò ý kiến học sinh chuyên đề trẻ em và hình phạt của cha mẹ (số 4), NXB Lao động xã hội, 1999.

19. Possibilities of reuniting street working children with their families – YRI & Radda Barnen. National political publishing House, 1999.

20. Kết quả thăm dò ý kiến của trẻ em. Quyền được bảo vệ của trẻ em. NXB Lao động xã hội số 1/2000.

21. Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai, NXB Thanh niên, 2000

22.Vấn đề ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ ở Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội, 2000.

23. Số phận nghiệt ngã – NXB Phụ nữ, Hà Nội, 2000.

24. Prevention of traffcking in women in Vietnam – YRI. Labour and social affairs, publishing House, Hanoi, 2000.

25. “Đánh giá trẻ em đường phố tại Hà Nội với sự tham gia của cộng đồng”, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội, 2001.

26. “Báo cáo kết quả khảo sát khả năng phát triển xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, phòng chống xâm hại trẻ em và phòng ngừa trẻ em làm trái pháp luật”, Radda Barnen – YRI, 2002.

27. “Thế hệ trẻ Việt Nam- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn”. NXB Thanh niên, Hà Nội, 2001.

28. “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2002.

29. “Hỗ trợ vấn đề trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người chưa thành niên ở Việt Nam”. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.

30. “Vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục các giá trị truyền thống cho trẻ em”. NXB Lao động Xã hội, Hà Nội, 2003.

31. “Báo cáo kết quả nghiên cứu những sáng kiến nghiên cứu hành động có sự tham gia của trẻ em và cộng đồng tại 3 tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh”, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội, 2004.

32. “Tình hình thanh niên thế kỷ XX- Những sự kiện quan trọng nhất”. NXB Thanh niên, Hà Nội, 2005.

33. “Nâng cao nhận thức về chất thải, cải thiện điều kiện sống, lao động và học tập cho trẻ em lao động tại bãi rác Nam Sơn, Hà Nội”. NXB Lao động Xã hội, Hà Nội, 2005.

34. “Tình hình thanh niên Việt Nam- Số liệu và phân tích”. NXB Thanh niên, Hà Nội, 2005.

35. “Báo cáo đánh giá nhanh về tình hình trẻ em di cư tại Việt Nam”. Save the Children UK- DFID (Department for International Development)- YRI, 2006.

36.  “Những vấn đề nghiên cứu thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2006.

37.  “Nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số- Những phân tích xã hội học”. NXB Thanh niên, Hà Nội, 2006.

38. “Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng tình hình trẻ em vi phạm pháp luật tại địa bàn dự án thành phố Hà Nội”, Save the Children UK – YRI, 2007.

39.  “Hãy mở rộng vòng tay thân thiện”. NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2008.

40. “Tài liệu tập huấn Tư pháp người chưa thành niên”, Save the Children UK – YRI, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

41. “111 câu hỏi – đáp về tư pháp người chưa thành niên”, Save the Children UK – YRI, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

42.”Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. NXB Thanh niên, 2014.

Bài viết liên quan

Bài phổ biến

Ý kiến gần đây