spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img
Trang chủGiới ThiệuCơ cấu tổ chứcPhòng Nghiên cứu Chính sách phát triển Thanh niên

Phòng Nghiên cứu Chính sách phát triển Thanh niên

1. Giới thiệu:

Phòng Nghiên cứu Chính sách phát triển thanh niên được thành lập năm 2019 trên cơ sở hợp nhất 02 phòng chuyên môn là Phòng Nghiên cứu Thanh niên và Pháp luật và Phòng Nghiên cứu Văn hoá, lối sống thanh niên.

Năm 1996 Phòng là thường trực tổ biên tập, Ban soan thảo Luật Thanh niên giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn soạn thảo xây dựng Luật. Giai đoạn 2015 – 2020, Phòng tiếp tục được tin tưởng, giao nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Bộ Nội vụ, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội xây dựng Luật Thanh niên 2020.

Ngày 20/3/1998, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Quyết định số 75 QĐ/TWĐTN thành lập Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Thanh niên và Phòng là thường trực hoạt động của Trung tâm, từ đó đến nay Phòng đã bổ sung thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Lĩnh vực nghiên cứu:

– Nghiên cứu đánh giá tình hình thanh niên hàng năm; nghiên cứu sự biến đổi tình hình thanh niên; tổng quan tình hình thanh niên và công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên theo giai đoạn.

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về các vấn đề tư tưởng, chính trị của thanh niên (nhận thức, tư tưởng chính trị; lý tưởng đạo đức cách mạng; tính tích cực chính trị- xã hội;…).

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về các vấn đề xã hội của thanh niên (định hướng giá trị; đạo đức, lối sống; trào lưu, xu hướng sống; đời sống văn hóa tinh thần; học tập; lao động, việc làm; sai lệch chuẩn mực xã hội; sức khỏe,…). Nghiên cứu các vấn đề xã hội của từng nhóm đối tượng thanh niên (thanh niên học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên công nhân; thanh niên công chức, viên chức; thanh niên dân tộc; thanh niên tôn giáo, thanh niên sinh sống và học tập ở nước ngoài; thanh niên trí thức; thanh niên văn nghệ sĩ;…).

– Nghiên cứu về khả năng thích ứng của thanh niên trong các lĩnh vực (học tập; lao động, nghề nghiệp, việc làm; lối sống,…) trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế.

– Nghiên cứu ảnh hưởng/tác động của các yếu tố đến đạo đức, lối sống của thanh niên thời kỳ hội nhập (ảnh hưởng/tác động của môi trường sống; ảnh hưởng/ tác động của các loại hình, hoạt động văn hóa; ảnh hưởng/tác động của các tổ chức, phong trào thanh niên;…).

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhu cầu và xu hướng phát triển nhu cầu của thanh niên trong các lĩnh vực.

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực trẻ và việc phát triển nguồn nhân lực trẻ thời kỳ mới.

– Nghiên cứu các vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên (nghiên cứu lý luận và phương pháp luận khoa học làm cơ sở cho công tác giáo dục tư tưởng, văn hoá, lối sống cho thanh niên; nghiên cứu vấn đề truyền thông- giáo dục định hướng giá trị văn hóa cho thanh niên;…).

– Nghiên cứu việc xây dựng chính sách, pháp luật cho thanh niên.

– Nghiên cứu xây dựng Luật Thanh niên.

– Nghiên cứu mối quan hệ Thanh niên với Pháp luật

– Nghiên cứu vấn đề phổ biến, giáo dục pháp luật cho Thanh niên

– Nghiên cứu hành vi lệch chuẩn xã hội của thanh thiếu niên

– Nghiên cứu tư pháp người chưa thành niên.

– Nghiên cứu rà soát, đánh giá các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên.

– Đào tạo, tập huấn về tư vấn, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, Thanh niên.

3. Kết quả nghiên cứu:

– Điều tra định kỳ, đánh giá về tình hình thanh niên hàng năm

– Tham gia thực hiện Tổng quan nghiên cứu về tình hình thanh niên, phong trào thanh niên theo giai đoạn gắn với các nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc.

– Tham gia thực hiện Điều tra dư luận xã hội, điều tra ý kiến của thanh niên hàng quý theo các chủ đề, phục vụ cho công tác nắm bắt dư luận, tư tưởng, nguyện vọng thanh niên của Trung ương Đoàn.

– Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, cấp Viện, thực hiện các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

– Tham mưu, đề xuất và tham gia soạn thảo các nội dung, các báo cáo liên quan đến các vấn đề về tình hình thanh niên; các vấn đề xã hội của thanh niên phục vụ các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn về công tác thanh niên.

– Tổng hợp, thu thập thông tin về tình hình thanh niên, tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, cử tri trẻ phục vụ các kỳ họp Quốc Hội, kỳ họp BCH, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, kỳ họp của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam,…

– Phòng đã chuẩn bị báo cáo phục vụ các buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

– Phòng  đã nghiên cứu và có nhiều  báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến Thanh niên.

– Xây dựng và đóng  góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách do Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành gửi Trung ương Đoàn lấy ý kiến.

– Thường trực Trung tâm TGPL của Trung ương Đoàn,  tổ chức phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho thanh niên.

– Tham gia các hoạt động nghiên cứu, đánh giá hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế liên quan đến các vấn đề về thanh thiếu niên như Tổ chức Hướng tới Minh bạch (Towards Transparency); tổ chức ChildFund; tổ chức Terr der home,…

4. Định hướng phát triển:

– Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận về các vấn đề của thanh niên nhằm xây dựng cơ sở lý luận của khoa học nghiên cứu thanh niên ở Việt Nam.

– Nghiên cứu sự biến đổi về cơ cấu ý thức, cấu trúc nhân cách, định hướng giá trị, đạo đức, lối sống của thanh niên và những vấn đề về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi.

– Nghiên cứu đặc trưng xã hội – văn hoá của thanh niên Việt Nam: truyền thống và hiện đại; các vấn đề văn hóa trong mối tương quan với thế hệ trẻ; đặc trưng xã hội- văn hóa của các nhóm đối tượng thanh niên; đề xuất các giải pháp, các chính sách xây dựng lối sống văn minh, gia đình văn hóa, phát triển nhân cách thanh niên thích ứng với giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

– Nghiên cứu các vấn đề xã hội nổi cộm, các trào lưu, xu hướng mới trong thanh niên.

– Nghiên cứu cơ sở lý luận của nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thu thập, xử lý, phân tích các chỉ số phát triển thanh niên phục vụ xây dựng chiến lược phát triển thanh niên.

– Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn các vấn đề sức khỏe, sức lao động; học vấn, đào tạo nghề nghiệp; việc làm và thu nhập; phát triển năng lực sáng tạo và tài năng trẻ.

– Nghiên cứu khả năng thích ứng của giới trẻ trong những điều kiện chuyển đổi của xã hội, nghề nghiệp, cơ cấu lao động, ngành nghề…

– Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu niên trong giai đoạn mới.

– Điều tra định kỳ, đánh giá về tình hình thanh niên Việt Nam; phân tích, dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam.

– Tham mưu, đề xuất và tham gia soạn thảo các nội dung nghiên cứu, đánh giá về tình hình thanh niên, báo cáo thường niên về thanh niên, định hướng chiến lược phát triển thanh niên.

– Nghiên cứu về Tư pháp người chưa thành niên.

– Nghiên cứu về hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội của thanh thiếu niên.

– Nghiên cứu về Giáo dục, phổ biến  Pháp luật  nâng cao ý thức Pháp luật cho Thanh Thiếu niên.

– Rà soát, đánh  giá các văn bản chính sách, pháp luật liên quan đến Thanh thiếu niên.

– Tư vấn Pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Thanh thiếu niên.

– Tập huấn cán bộ Đoàn về nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho thanh niên.

– Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

 

 

Bài viết liên quan

Bài phổ biến

Ý kiến gần đây