spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img
Trang chủGiới ThiệuCơ cấu tổ chứcPhòng Quản lý Khoa học và Hành chính

Phòng Quản lý Khoa học và Hành chính

Phòng Quản lý Khoa học và Hành chính được hình thành trên cơ sở hợp nhất 02 phòng (Phòng Tổng hợp và Phòng Quản lý khoa học & hợp tác quốc tế).

1. Chức năng, nhiệm vụ:

– Giúp việc cho Lãnh đạo Viện trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Viện; giúp Lãnh đạo Viện tổ chức, điều phối hợp hoạt động của các phòng chức năng khác thuộc Viện; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý tài chính của Viện; công tác tổ chức cán bộ và công tác quản trị; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động chỉ đạo triển khai các hoạt động của Viện.

– Xây dựng trình Lãnh đạo Viện kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hàng năm của phòng; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện.

– Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản trong các lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổng hợp.

– Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, văn bản thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổng hợp.

– Đảm bảo công tác pháp chế và tổ chức thực hiện các quyết định của Lãnh đạo Viện liên quan đến trách nhiệm của phòng Tổng hợp.

– Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện.

– Giúp Lãnh đạo Viện điều hành và quản lý các hoạt động của Viện.

– Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, quản trị, quản lý các nguồn kinh phí, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc và các quy chế khác theo quy định.

– Thực hiện sơ kết, tổng kết và chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác.

– Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng và quản lý công chức, viên chức.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn, hàng năm của Viện và cơ quan Trung ương Đoàn.

– Lập kế hoạch xét duyệt, tổ chức kiếm tra tiến độ, nghiệm thu và thực hiện công tác quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn và Viện chủ trì hoặc tham gia thực hiện.

– Đề xuất để trình Lãnh đạo Viện, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập các Hội đồng chuyên ngành về xét duyệt, tuyển chọn, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học của Viện và cơ quan Trung ương Đoàn theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế với Viện.

– Thực hiện công tác lưu trữ tài liệu, tư liệu khoa học; phục vụ bạn đọc trong và bên ngoài cơ quan; cung cấp thông tin khoa học lên website.

– Thực hiện nhiệm vụ thống kê khoa học, báo cáo tình hình quản lý và hoạt động khoa học, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của Viện, của cơ quan Trung ương Đoàn hàng năm, 5 năm hoặc đột xuất.

– Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo, tập huấn, hướng dẫn và thông tin các vấn đề liên quan đến công tác quản lý khoa học.

– Làm thủ tục, hồ sơ đăng ký bản quyền cho các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ

– Biên tập Nội san Thông tin khoa học của Viện

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

2. Kết quả đạt được:

Trong những năm qua, phòng là đầu mối thông tin giúp Lãnh đạo Viện trong điều hòa phối hợp các hoạt động với các phòng chức năng; giúp Lãnh đạo Viện soạn thảo và trình Lãnh đạo ban hành các quy định nội bộ nhằm xây dựng nề nếp quản lý một cách khoa học, có hiệu qủa trong quá trình điều hành các hoạt động của Viện.

Tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết kịp thời các văn bản đi, văn bản đến theo đúng nguyên tắc không để xảy ra sai sót. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, tài liệu của Viện nộp lưu vào lưu trữ phục vụ cán bộ công chức, viên chức đến khai thác thông tin kịp thời và hiệu quả.

Phòng được giao quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp phục vụ nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ bản và các hoạt động khác của Viện. Thực hiện chi trả cho nhiều nhiệm vụ, đề tài khoa học và các đầu mối công việc như: lương, thanh, quyết toán và các chế độ BHXH, BHYT, BHTT, chương trình khoa học trọng điểm, hợp tác với các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khoa học…

Quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng; đảm bảo việc thông tin liên lạc thông suốt; duy trì bảo dưỡng thường xuyên hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Viện. Công tác quản trị luôn đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

Tham mưu đề xuất xin cấp kinh phí nâng cấp cải tạo trụ sở làm việc (giai đoạn 2014-2016) nhằm nâng cao điều kiện làm việc cho cán bộ (đã hoàn thành giai đoạn 2014, 2015 đang chuẩn bị triển khai thực hiện giai đoạn 2016).

Phòng  luôn hoàn thành tốt công tác tham mưu, đề xuất tổ chức tuyển chọn, kiếm tra, đánh giá nghiệm thu đề tài của cơ quan Trung ương Đoàn và Viện.

Tham mưu với Lãnh đạo Viện trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt, ban hành các văn bản hàng năm như: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, Quyết định thành lập các Hội đồng, Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn; báo cáo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu hoa học của cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2016- 2020; báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu hoa học hàng năm,…

Tổ chức tốt các cuộc họp: Hội đồng hoa học cơ quan Trung  ương Đoàn; họp xét chọn, tuyển chọn, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu đề tài;…

3. Định hướng công tác:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện trong công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện và Thường trực Hội đồng khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn.

Nâng cao, đổi mới một số nội dung trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp hơn (tuyển chọn, xét duyệt, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu đề tài), nhất là 02 khâu đầu vào, đầu ra của các nhiệm vụ hoa học (xét chọn, tuyển chọn và nghiệm thu đề tài).

Tham mưu Lãnh đạo Viện về việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tư liệu thư viện đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Bài viết liên quan

Bài phổ biến

Ý kiến gần đây