Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong giai đoạn hiện nay, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW là trách nhiệm chung của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng thanh niên, với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Người khẳng định rằng: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên” (1). Với vai trò, nhiệm vụ kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi khách quan đặt ra hiện nay là cần không ngừng phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

1. Thực trạng vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bao gồm: Truyền bá và giải thích đúng, rõ nét những tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thanh niên. Thanh niên cần phải hiểu rõ, học tập và tuyên truyền đúng tư tưởng của Đảng, từ đó đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Là lực lượng đông đảo, đầy nhiệt huyết tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động phòng, chống các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước.

Hiện nay, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên diễn ra rất tích cực, sôi nổi. Tiêu biểu là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thanh niên, như: cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị; các chương trình thông tin, thời sự, các câu lạc bộ lý luận trẻ, trí thức trẻ…

Tuy nhiên, trong những năm qua, không từ mọi thủ đoạn nhằm tác động, phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Đối tượng mà chúng nhắm đến trước tiên là thanh niên. Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là internet, mạng xã hội để xâm nhập, móc nối, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích làm “chuyển hóa” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Thông qua internet và mạng xã hội, chúng phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy, bịa đặt nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận theo quan điểm sai trái.

Trong bối cảnh đó, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của một bộ phận thanh niên vẫn còn những bất cập, hạn chế; nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ, sâu sắc. Nhiều thanh niên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa thường xuyên, liên tục, còn bị động. Ở một số địa phương, có lúc, có nơi việc cung cấp thông tin chính thống cho thanh niên chưa kịp thời, chưa đầy đủ; nhiều bài viết đấu tranh, phản bác chưa đủ sức thuyết phục về khoa học, lý luận, thiếu sức chiến đấu. Không ít bạn trẻ còn hạn chế trong khai thác, sử dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng công nghệ cao trong đấu tranh trên không gian mạng,…

2. Giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để phát huy có hiệu quả vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thể thực hiện một số nội dung sau:

– Chú trọng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng thanh niên.

– Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các nền tảng công nghệ số như ứng dụng Thanh niên Việt Nam; Cổng thông tin điện tử học tập chính trị cho đoàn viên thanh niên; tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử dân tộc nhằm thu hút lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

– Truyền tải những thông tin tích cực tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt trên các nền tảng số, thay vì tập trung đăng các thông tin tiêu cực, đặc biệt thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Zalo, Instagram,…; góp phần làm cho những yếu tố tích cực, cái đẹp tự lan tỏa trong đời sống xã hội.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác những nội dung liên quan đến an ninh truyền thông, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện kịp thời âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

– Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông Nhà nước và tư nhân; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch…

– Tạo ra các cơ hội để thanh niên tham gia vào quá trình hoạch định và triển khai các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, nhất là việc tạo ra các cơ hội việc làm, khởi nghiệp và tham gia các hoạt động chính trị – xã hội để thanh niên sớm khẳng định được vai trò, đóp góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước, từ đó, sẽ giúp thanh niên có nhiều kinh nghiệm, tự tin thể hiện quan điểm, chính kiến của mình để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, và toàn quân, trong đó có đội ngũ thanh niên – chủ nhân tương lai của nước nhà. Đây tuy là nhiệm vụ rất khó khăn, nhiều thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và bằng lý tưởng, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của thanh niên, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục dành được những thắng lợi to lớn, tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống 93 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tài liệu tham khảo:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.185.

ThS. Nguyễn Văn Quý
Viện Nghiên cứu Thanh niên